Pobierz Status w formacie PDF:

Statut

Zmiany do Statutu 2011

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI „DLA CHUDOBY”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi „DLA CHUDOBY” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw Nr 79 z 2001 roku, poz.855 późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.Ustaw Nr 96 z  2003 poz.873 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-gospodarczym.
 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i  powoływać biura.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– 22.11.z  wydawanie książek
– 22.22.z wydawanie gazet
– 22.13.z  wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
– 22.15.z  działalność wydawnicza pozostała
– 64.12.B  działalność pocztowa
– 64.20.D  radiokomunikacja
– 64.20.G  działalność telekomunikacyjna pozostała
– 80.42.A  nauka języków obcych
– 80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane
– 71.43.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
– 71.40.Z. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
– 55.52.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  katering
– 55.30.B placówki gastronomiczne pozostałe

Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

7.Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

8.Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego będzie miało charakter odpłatny lub nieodpłatny w rozumieniu art.6 do 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

§3

 1. Stowarzyszenie obejmuje swą działalnością obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Chudoba.
 2. Stowarzyszenie może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§4

 1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku (godła) oraz ma prawo używania pieczęci okrągłej z tym godłem i napisem. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „DLA CHUDOBY”.
 2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.

 


ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia

§5

 1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do:

1)  wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Chudoba gminie Lasowice Wielkie, polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego,

2)  wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,

3)  ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,

4)   Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 1. Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) szerzenie  oświaty,   organizacja  kursów,   szkoleń,   aktywizacja  ludności  wiejskiej,wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich jstotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,

2)   organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych w szczególności z zakresu:

1. Unii Europejskiej   –  jej   organizacji,   legislacji   i   rozwiązań   gospodarczych,społecznych, zasad Wspólnej Polityki Rolnej etc.

2.  agroturystki, ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego

3)   działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

4)   inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju wsi Chudoba zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

5)  współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Chudoba,

6) działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych,

7)  współpraca   z    placówkami    naukowymi    w   zakresie    opracowywania   planów zrównoważonego rozwoju wsi,

8)  inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,

9) promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie,

10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

11) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

12) wzmacnianie przywiązania do tradycji

13) ochrona zabytków-dziedzictwa kultury wsi

14) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

15) działalności charytatywnej

16) działalności na rzecz mniejszości narodowych

17) ochrony i promocji zdrowia

18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą

 1. Dla jak najlepszej realizacji celów Stowarzyszenie uczestniczyć będzie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (może zostać członkiem wspierającym).
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne organizacje – nie mające osobowości prawnej – o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych

2)   członków wspierających

 

§7

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna- mieszkająca lub zatrudniona we wsi Chudoba, która ukończyła 16 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Kandydat na członka powinien przedstawić rekomendację, co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złożyć deklarację członkowską.
 5. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Kandydat na członka wspierającego składa oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 6. Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 7. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, którą podaje do wiadomości zainteresowanym na piśmie.
 8. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla organizacji.
 9. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
 10. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialni są: – Zarząd lub Prezydium Zarządu Stowarzyszenia,

§8

 1. Członkowie mają prawo:

1)  wybierać ( czynne prawo wyborcze) i być wybieranymi (bierne prawo wyborcze )do organów Stowarzyszenia:

a) czynne prawo wyborcze przysługuje członkom po 6 miesiącach przynależności do Stowarzyszenia,

b) bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia przysługuje po 12 miesiącach przynależności do Stowarzyszenia

Pierwsze władze Stowarzyszenia w okresie dwóch lat od rejestracji wybrane zostaną z pominięciem postanowień pkt. 1.

2)  uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski,

3)  korzystać z urządzeń, lokali i pomocy Stowarzyszenia,

4)  posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

5)  korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

6)  korzystać z pomocy socjalnej oraz funduszy zapomogowych   i samopomocowych Stowarzyszenia,

7)  korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§9

 1. Nie posiadają prawa wybierania i wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych i osoby ubezwłasnowolnione.
 2. Nie   posiadają   biernego   prawa   wyborczego   członkowie   pozbawieni   tego   prawa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

§10

 1. Członkowie są obowiązani :

1)   stosować   się   do   postanowień   statutu,   regulaminów   oraz   uchwał   organów Stowarzyszenia,

2)  brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

4)  wpłacać regularnie składki członkowskie, na działalność Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkostwo wygasa w skutek:

1)  wystąpienia za Stowarzyszenia,

2)   skreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia,

3)  śmierci członka Stowarzyszenia lub utrata osobowości prawnej przez członka 3)  wspierającego.

2. Skreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia następuje przez wykluczenie przez Zarząd :

1)  za działalność sprzeczną za statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

2)  zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące,

3)  na pisemne umotywowany wniosek co najmniej  10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. a i b niniejszego paragrafu.

 1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany zapłacić składki za czas do końca miesiąca, w którym wygasło jego członkostwo.

§12

 1. Godność honorowego Prezesa Stowarzyszenia można nadać uchwałą Walnego Zebrania  Członków (Zebranie Delegatów ) prezesowi, który położył szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i jego członków.

Godność honorowego członka Stowarzyszenia można nadać uchwałą Zarządu osobom, które położyły szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych.

 1. Honorowy prezes i honorowi członkowie nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą natomiast brać udział w Walnych Zebraniach Członków (Zebraniach Delegatów) z głosem doradczym .

§13

Za wybitne zasługi położone w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być nadawane przed Zarządem Stowarzyszenia odznaki honorowe.

Rodzaje odznak oraz tryb ich nadawania określa regulamin uchwalony przez Walne zebranie Członków (Zebranie Delegatów) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§14

 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebrania Członków ( Zebranie Delegatów),

2)  Zarząd i jego Prezydium,

3)  Komisja Rewizyjna,

4)   Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Delegaci zachowują mandat przez okres kadencji.
 3. Członkami organów Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne i czynne prawo wyborcze
 4. Członkowie jednego organu Stowarzyszenia – z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów)-nie mogą być równocześnie członkami innego organu Stowarzyszenia.
 5. Skład organów Stowarzyszenia powinien gwarantować reprezentację wszystkich członków .


§15

 1. Członkowie organów tracą mandat w przypadku:

1)   złożenia rezygnacji,

2)  odwołania,

3)  utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)  prawomocnego pozbawienia przez Sad Koleżeński , na określony     czas, biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

5)  upływu kadencji.

 1. Na miejsce członka organów, który utracił mandat, zostaje dokooptowany przedstawiciel tej samej grupy.

 

 

§16

 1. Członkowie organów, komisji wykonują swoje funkcje bezpłatnie, za udział w zebraniach lub wykonanie czynności samorządowych otrzymują ekwiwalent, który może być zryczałtowany według zasad ustalonych w regulaminie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W przypadku odbycia podróży służbowej przysługują członkom oraz pracownikom Stowarzyszenia diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość.
 2. Zastąpienie Walnego Zebrania Członków przez Zebranie Delegatów następuje jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób. W takim przypadku Zarząd Stowarzyszenia zarządzi wybory delegatów przy zachowaniu proporcji delegat na 10 Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór delegatów dokonywany jest w głosowaniu tajnym, z głosowania sporządzony winien być protokół, który Zarząd Stowarzyszenia przechowuje przez okres kadencji delegatów . Regulamin wyborów każdorazowo uchwalany będzie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów).

 

§18

 1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) są zwyczajne i nadzwyczajne.

1)  Zwyczajne Walne Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku.

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie organu nadzorującego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, delegatów lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

 1. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Warnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) są obowiązani złożyć Zarządowi Stowarzyszenia odpowiedni wniosek na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad, który Zarząd Stowarzyszenia może uzupełnić.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§19

 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, o ile o terminie,

miejscu   i   porządku   obrad   uczestnicy   zostali      powiadomieni   listami   poleconymi potwierdzonymi wysłanymi co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów) może obdarować i podejmować uchwały jeżeli uzna nagłość sprawy większością 2/3 głosów delegatów obecnych na zebraniu. Niedopuszczalne jest zgłaszanie wniosków nagłych w sprawach : zmiany statutu i odwołania członków organów.

§20

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów obecnych na zebraniu . W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach wyborów i sprawach personalnych, w innych sprawach na żądanie zwykłej większości delegatów obecnych na zebraniu.
 3. W głosowaniu tajnym uchwały zapadają większością głosów.

§21

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) otwiera prezes Zarządu. Zebranie wybiera przewodniczącego oraz.2 członków Prezydium Zebrania.

§22

Z obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant zebrania .

§23

 1. Delegatem na Zebranie Delegatów może być członek Stowarzyszenia odpowiadający warunkom określonym w § 8. W zebraniu Delegatów bierze również udział Prezes Zarządu Stowarzyszenia na prawach delegata.
 2. Delegat ma jeden głos i bierze osobiście udział w zebraniu delegatów.

§24

 1. W walnym zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczyni:

1)  przedstawiciele organu nadzorującego,

2)   członkowie organu Stowarzyszenia,

3)inne osoby zaproszone przez Zarząd,

 

§25

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) należy,

1)   uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

2)   uchwalenie statutu stowarzyszenia i jego zmian,

3)  uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) wybór i odwołanie:

1. członków Zarządu,

2. członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

3. członków Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,

5)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)   cena   działalności      Zarządu,   Komisji   Rewizyjnej   i   Sądu   Koleżeńskiego   oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wniosków Zarządu,

7)   podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez stowarzyszenie innych organizacji,

8)   rozpatrywanie    odwołań    od    uchwał    Zarządu    wniesionych    przez    członków Stowarzyszenia,

9)  nadawanie godności honorowego prezesa,

10) udzielanie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu,

11) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

12) podejmowanie  decyzji  w  sprawie  dopuszczalnej   wysokości   kwoty  zobowiązań zaciąganych przez zarząd,

13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub jego połączenia   z innym Stowarzyszeniem.

 

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§26

Zarząd składa się z 3  do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)

§27

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , Wiceprezesa ,Skarbnika ,Sekretarza oraz członków Zarządu.
 2. Przy ponad pięcioosobowym składzie Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu, w którego skład obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu .

§28

 1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes ustalając termin, miejsce i porządek zebrania .Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb , co najmniej l raz w miesiącu . Prezes lub Wiceprezes przewodniczy zebraniu Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym .W razie równości głosów rozstrzygającym głosem jest głos przewodniczącego zebrania.
 3. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach personalnych , a w innych sprawach na żądanie obecnych członków Zarządu.
 4. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności co najmniej połowy swych członków , jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania.
 5. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący zebrania protokolant.
 6. Od uchwał Zarządu przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów).
 7. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym :

1)   przewodniczący komisji Rewizyjnej,

2)  przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ,

3)   przedstawiciele organu nadzorującego,

4)  zaproszeni eksperci,

5)  inne zaproszone osoby.

§29

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),

2)  uchwalanie wytycznych działalności dla Prezydium Zarządu ,

3)  wybieranie i odwoływanie Prezesa  i Wiceprezesa,

4)  uchwalanie planów- działalności Zrzeszenia na podstawie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów ) i kontrola ich wykonywania,

5)   uchwalenie preliminarzy budżetowych,

6)   zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansu Stowarzyszenia,

7)   składania sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym zebraniu Członków (Delegatów),

8) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia ( do wysokości limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenia Członków) ,

9)  wnioskowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

10) przedkładanie wniosków w sprawie wysokości składek członkowskich,

11) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),

12) uchwalenie wysokości ekwiwalentu -§16, ust. l statutu,

13) wnioskowanie do wyróżnień i odznaczeń,

14) decydowanie w sprawach nabycia i zbycia majątku ruchomego,

15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

15) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§30

 1. Prezydium Zarządu jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności,, większości swego składu w tym prezesa lub zastępującego wiceprezesa, jeżeli wszyscy członkowie Prezydium Zarządu zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed data zebrania.
 2. Zebranie Prezydium może być zwołane w trybie pilnym bez zachowania terminu na zawiadomienie, – jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności i wszyscy członkowie Prezydium wyrażą zgodę na ten tryb.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, a w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, który zarządza głosowanie tajne na żądanie większości.
 4. Zebrania Prezydium Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§31

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy w szczególności:

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów i Zarządu,

2)  wprowadzenie działalności samopomocowo-socjalnej,

3)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

4)przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi preliminarzy budżetowych i organizacyjnych pożyczkowych , inwestycyjnych, samopomocowo-socjalnych i innych oraz składanie Zarządowi sprawozdań z ich wykonania oraz przedkładanie zamknięć rachunkowych,

5)angażowanie i  zwalnianie dyrektora i  głównego księgowego  oraz ustalenie ich wynagrodzeń zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd.

6) prowadzenie wszelkich spraw i interesów Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych organów.

§32

 1. Dwóch członków Zarządu łącznie reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz    i osób trzecich.
 2. Akty notarialne, umowy oraz wszelkiego rodzaju zobowiązania, pełnomocnictwa i czeki pod pieczątką Stowarzyszenia podpisują dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik działający w granicach umocowania łącznie.


§33

Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zawiadomić każdorazowo sąd rejestrowy oraz organ nadzorujący o zmianach w swoim składzie , w terminie siedmiu dni od daty wyboru nowych członków. Powyższe dotyczy także zmian miejsca zamieszkania członków Zarządu oraz zmian adresu siedziby Stowarzyszenia.

 

 

 ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów).
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności w obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeb z udziałem rewidenta księgowego lub odpowiedniego rzeczoznawcy.
 5. Zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów).
 6. W miejsce członka Komisji Rewizyjnej, który utracił mandat ,wchodzi zastępca . Po wyczerpaniu zapasów uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze dokooptowania członka przez Komisję Rewizyjną, którego kandydaturę w trybie roboczym opiniuje Zarząd Stowarzyszenia ,zaś zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów).
 7. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:
 8. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 9. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 10. c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 20 marca 2000r. wynagrodzeniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi – art.20 ust.6 ustawy o organizacjach pożytku publicznego

§35

 1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie co najmniej 2 razy w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawienie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli,

2)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

3)   dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) z wnioskiem o udzielenie ( bądź odmowę) absolutorium dla organów Stowarzyszenia,

4)  wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  bądź posiedzenia Zarządu w przypadku gdy Zarząd z tych obowiązków się nie wywiązuje,

5)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków  w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie oznaczonym w Statucie,

6)   składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek i gospodarka finansowa

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje :

1)  ze składek członkowskich,

2)  z zapisów ,darowizn, spadków , ofiarności publicznej i innych dochodów niestałych,

3)  dotacji,

4)   dochodów z własnej działalności gospodarczej,

5)  z majątku własnego Stowarzyszenia.

 1. Funduszami i majątkami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§37

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów , może przyjmować darowizny ,spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

§38

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , zaś dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§39

Stowarzyszenie może otrzymać i przyjmować dotacje wg zasad określonych przepisami prawa.

§40

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani  są wpłacać  składki  członkowskie za każdy miesiąc z dołu do 10 następnego miesiąca

§41

 1. Zarząd gospodaruje posiadanymi funduszami w ramach budżetu.
 2. Rokiem budżet owym jest rok kalendarze wy.
 3. Do czasu uchwalenia nowego budżetu budżet z poprzedniego roku stanowi prowizorium budżetowe na rok bieżący.

 

§42

Zasady , sposób , tryb i termin układania preliminarzy budżetowych oraz zasady finansowe rachunkowości i sprawozdawczości uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

§42a

1.Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

2.Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3.Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów stowarzyszenia i pracownicy i osoby bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów na szczególnych zasadach od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów, pracownicy i ich bliscy.

 

ROZDZIAŁ IX

  Przepisy końcowe

§43

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Zebranie Delegatów) lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§44

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) określa sposób jego likwidacji ustanawiając likwidatora spośród członków Zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi cel, na który przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§45

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia w jak najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§46

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Statutem  mają zastosowanie  postanowienia Prawa o stowarzyszeniach