Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Dla Chudoby” zawiązało się we wrześniu 2006 roku. Na zebraniu założycielskim obecnych było 57 mieszkańców wsi. Spośród nich wyłoniony został 15-osobowy Komitet Założycielski, który został upoważniony do rejestracji Stowarzyszenia w sądzie.

W dniu 22.02.2007, postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, Stowarzyszenie „Dla Chudoby” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274913.

Wśród wielu celów jakie postawiło sobie Stowarzyszenie można wymienić:

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi,
  • ochrona interesów społeczności lokalnej,
  • szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń itp.,
  • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
  • inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju wsi,
  • poprawa infrastruktury wsi,
  • współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi w miejscowości Chudoba.

Aby Stowarzyszenie mogło sprawnie i zgodnie z prawem działać nadany nam został numer NIP oraz założyliśmy konto bankowe.

Jak każda organizacja, tak i nasze stowarzyszenie posiada zatwierdzony statut na bazie którego zostały wybrane władze stowarzyszenia. Pełny tekst statutu można znaleźć tutaj.

Działalnością stowarzyszenia kieruje 7-osobowy Zarząd. Wybrana została też Komisja Rewizyjna, która czuwa nad przestrzeganiem statutowych zasad pracy Zarządu. Skład zarządu oraz komisji można znaleźć pod tym adresem.

Zgodnie ze statutem członkiem Stowarzyszenia „Dla Chudoby” mogą zostać wszyscy, którzy w Chudobie mieszkają, mieszkali, pracują lub w jakikolwiek sposób są związani z Chudobą. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany płacić składkę członkowską w wysokości 1 PLN miesięcznie (12 zł rocznie).

Statut został tak opracowany, aby każdy kto chce rozwoju Chudoby mógł się do tego przyczynić. Dlatego też zapraszamy wszystkich mieszkańców (również tych którzy wyjechali z Chudoby ), ludzi związanych z Chudoba, firmy i organizacje działające w naszej miejscowości do czynnego wspierania naszych działań. Każdy może przyczynic się do realizacji celów, które sobie stawiamy. Zarząd Stowarzyszenia jest otwarty na wszelkie propozycje współpracy.

Stowarzyszenie „Dla Chudoby” uzyskało również status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogą przekazać na rzecz naszej organizacji 1% należnego podatku dochodowego. Szczegółową instrukcję jak tego dokonać można znaleźć tutaj.

1% Logo

1% OPP Logo

1% OPP Logo